Home
Home

Huishoudelijk reglement van de vereniging Kritisch Menterwolde

ARTIKEL l: AARD EN DOEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Het Huishoudelijk Reglement beschrijft, binnen de werkingssfeer van de statuten en voorzover daarin niet is voorzien, nadere regelgeving in relatie tot zaken van bestuurlijk huishoudelijke aard.

   ARTIKEL 2: ORGANISATIE  

  De vereniging kent de volgende organisatieonderdelen:

1. Bestuur

2. De raadsfractie, bestaande uit de gekozen leden van de kieslijst (= raadsleden)

3. De steunfractie, bestaande uit leden en/of donateurs en één of meer leden van de raadsfractie

 ARTIKEL 3: SAMENSTELLING EN VERKIEZING BESTUUR (zie ook artikel 7 van de   statuten)

 1. Ter waarborging van de onafhankelijke positie van het bestuur kunnen wethouders en raadsleden geen lid zijn van het partijbestuur. Bij schaarste aan bestuursleden kunnen zij evenwel benoemd worden als interimbestuurder voor een periode van maximaal één jaar.

2. Het bestuur bestaat uit minimaal drie en maximaal zeven personen

3. Het bestuur bestaat uit minimaal drie en maximaal zeven personen. Het bestuur wordt gekozen en benoemd door de algemene ledenvergadering. De voorzitter wordt rechtstreeks in die functie gekozen. De andere leden worden gekozen als lid. Het bestuur wijst in haar eerste bestuursvergadering uit haar midden een penningmeester en een secretaris aan

4. Ieder stemgerechtigd lid kan zichzelf kandideren. Kandidaatstelling in de algemene ledenvergadering geschiedt door het partijbestuur.

5. De kandidatuur dient negen dagen voor de vergadering schriftelijk bij het bestuur te zijn ingediend. Ter vergadering kunnen tegenkandidaten worden aangemeld.

6. Het bestuur wordt bij normale meerderheid van stemmen gekozen. De stemming is geheim en schriftelijk. Blanco uitgebrachte stembriefjes en stembriefjes die een niet genomineerde kandidaat of meerdere kandidaten vermelden zijn ongeldig.

7. Een bestuurslid kan tussentijds bedanken met een opzegtermijn van drie maanden. Bij tussentijds opstappen, uitvallen of overlijden heeft het bestuur mandaat om ter handhaving van het oneven aantal bestuursleden maximaal tot aan de eerstvolgende algemene ledenvergadering in diens plaatsvervanging te voorzien. Betreft het de voorzitter, dan kan het bestuur tevens besluiten tot een andere functieverdeling tot aan de volgende vergadering. Het in de eerstvolgende ledenvergadering benoemde nieuwe bestuurslid treedt af op het tijdstip waarop zijn voorganger had zullen aftreden.

ARTIKEL 4: TAKEN VAN HET BESTUUR (zie ook artikel 8 van de statuten)

1. Het bestuur dient zorg te dragen voor een efficiënte, effectieve en democratische partijorganisatie, binnen de door de wet, de statuten en het huishoudelijk reglement geboden mogelijkheden, gericht op de doelen van de vereniging

2. Deze verantwoordelijkheden en activiteiten omvatten o.a.:

• Uitvoeren van de algemene organisatorische leiding van de partij

• Zorgdragen voor een adekwate organisatiestructuur waarbinnen de partijorganen optimaal kunnen functioneren en samenwerken

• Bewaken van een bestendig partij-politiek imago

• In samenwerking met de fractie voorbereiden en ontwikkelen van partij- en verkiezingsprogramma’s alsmede van verkiezingscampagnes

• Zorgdragen voor interne en externe public relations, voor informatievoorziening aan de leden, voor ledenwerving alsmede voor fondsenwerving

• Opstellen van een procedure voor de totstandkoming van de kieslijst.

    3.  Het bestuur is bevoegd kosten te vergoeden die partijleden hebben gemaakt t.b.v. de vereniging. Hiertoe dient vooraf een verzoek te worden gedaan aan het bestuur via de secretaris. Onkosten gemaakt door fractieleden worden in beginsel niet vergoed. In bijzondere gevallen kan het bestuur anders beslissen.

ARTIKEL 5: CONTRIBUTIE (zie ook artikel 6 van de statuten)

1. Op voorstel van het partijbestuur stelt de ledenvergadering jaarlijks de hoogte vast van de bijdragen, dat zijn de ledencontributies, een verplichte bijdrage van fractieleden en de minimum bijdrage van donateurs.

2. Een partijlid dient vóór 31 januari de contributie van het desbetreffende kalenderjaar in één keer te voldoen. Het bestuur zal ten laatste eind februari de leden die nog niet aan hun verplichtingen hebben voldaan, hiertoe manen. Leden die niet aan hun contributieverplichting hebben voldaan, hebben op ledenvergaderingen geen stemrecht

3. De verplichte jaarlijkse bijdrage door fractieleden wordt per kwartaal achteraf voldaan

 ARTIKEL 6: ALGEMENE LEDENVERGADERING (zie ook artikel 10 en 13 van de statuten)

1. De algemene ledenvergadering is het hoogste besluitvormende orgaan van de vereniging.

2. Het bestuur dient ten minste één maal per jaar een ledenvergadering uit te schrijven.

3. Ledenvergaderingen zijn openbaar. Op voorstel van het bestuur kan de       

ledenvergadering besluiten een vergadering voor één of meerdere onderdelen achter      gesloten deuren te doen plaatsvinden

4. Het bestuur roept de leden in vergadering bijeen met vermelding van datum, tijdstip en plaats, alsmede met een agenda en eventuele bijbehorende stukken. Het aantal dagen tussen de verzenddatum en de vergaderdatum bedraagt tenminste zeven.

5. Besluiten door de ledenvergadering dienen te worden genomen binnen de bepalingen van de statuten en het huishoudelijk reglement.  

6. Over zaken wordt mondeling gestemd, tenzij een of meer stemgerechtigde leden schriftelijke stemming wenst. Over personen wordt schriftelijk gestemd.

7. Jaarlijks vóór 1 april vindt een ledenvergadering plaats met minstens de volgende inhoud:

• de politieke activiteiten van de fractie in de gemeenteraad, de raadscommissies en daarbuiten

• de activiteiten van het partijbestuur o.a. in de vorm van een jaarverslag

• Financieel verslag over het afgelopen jaar en de begroting voor het komende jaar

• Benoeming van een kascommissie, die de boekhouding van de vereniging op juistheid controleert. Zij deelt op de ledenvergadering haar bevindingen mede t.b.v. de besluitvorming over het financiële jaarverslag en de jaarrekening

8. De verslaglegging van de ledenvergadering geschiedt door de secretaris dan wel door een door het bestuur aangewezen plaatsvervanger. De notulen dienen binnen 8 weken na de desbetreffende ledenvergadering in het bezit van de leden te zijn.

ARTIKEL 7: KIESLIJSTPROTOCOL

1. Ieder partijlid van 18 jaar en ouder kan zich kandidaat stellen voor de kieslijst.

2. Kandidaten dienen te voldoen aan een door de ledenvergadering vastgestelde profielschets van potentiële raadsleden. Een door de ledenvergadering ingestelde kandidaatstellingscommissie is belast met een vertrouwelijke en objectieve beoordeling van aangemelde kandidaten. Deze commissie maakt uiteindelijk een voordracht voor plaatsing op de kieslijst.

3. Uiterlijk drie maanden voorafgaand aan de reguliere verkiezingsdatum stelt de algemene ledenvergadering deze kieslijst vast.

4. Het bestuur en de fractie stellen in onderling overleg het minimum aantal voor de kieslijst benodigde kandidaten vast.

5. Alle kandidaten voor de kieslijst worden door het partijbestuur gepresenteerd aan de algemene ledenvergadering, waarbij elke kandidaat een door het bestuur bepaalde, voor ieder gelijke spreektijd krijgt. De ledenvergadering stelt uiteindelijk de kieslijst en de volgorde vast. Het partijbestuur kan de ledenvergadering desgevraagd terzake adviseren.

6. Een bestuurslid dat zich wil kandideren voor de kieslijst volgt dezelfde procedure als de andere kandidaten met dien verstande, dat het bestuurslid vanaf diens kandidaatstelling tijdelijk uit het bestuur treedt tot aan het moment waarop de definitieve kieslijst door de algemene ledenvergadering is vastgesteld

ARTIKEL 8: STEUNFRACTIE

1. De steunfractie dient ter ondersteuning en advies van de raadsfractie en bereidt samen met deze de raadsvergaderingen voor. De raadsfractie blijft autonoom verantwoordelijk voor door haar in te nemen standpunten in de raadsvergaderingen

2. De steunfractie bestaat uit een of meer leden van de raadsfractie en uit leden en/of donateurs van de partij, die daartoe door bestuur en fractie in gezamenlijk overleg zijn benoemd. De steunfractie kan altijd een beroep doen op deskundigheden van leden en niet-leden en hen uitnodigen voor de vergadering

3. De fractievoorzitter is ook voorzitter van de steunfractie tenzij in onderling overleg een ander lid voor deze functie wordt aangewezen

4. De vergaderingen van de steunfractie zijn in principe openbaar

ARTIKEL 9: OVERGANGSBEPALINGEN

1. Een besluit tot vaststelling of wijziging van het huishoudelijk reglement mag uitsluitend door de algemene ledenvergadering worden genomen bij normale meerderheid van het aantal geldig uitgebrachte stemmen.

2. Een groep van tenminste eenderde van het aantal stemgerechtigde leden kan het bestuur verzoeken een voorstel tot wijziging van het huishoudelijk reglement ter stemming te doen brengen in de algemene ledenvergadering.

3. Dit huishoudelijk reglement treedt in werking op de dag na de vaststelling door de algemene ledenvergadering.

Aldus vastgesteld door de ledenvergadering op 11 juni 2007