doel
Home doel

Van de raadsleden

Samenvatting van onze algemene beschouwingen op 14 november 2013

Inleiding


Het College geeft in zijn voorwoord bij de begroting aan dat het na twee stormachtige jaren van bezuinigingen lijkt alsof we in 2014 een moment van rust hebben. Daarna in 2015 en 2016, zal de tornado van bezuinigingen weer in volle kracht over onze gemeente razen. Het College stelt voor het begrootte overschot niet te benutten. Met een blik op de tekorten in de toekomst, desgewenst een kritisch oog, wil het College dit in de knip houden. Wij stellen, uiteraard met een "Kritisch Oog".

Het College wil geen verhoging van gemeentelijke heffingen (verkiezingstijd?)

Als we de inkomsten uit de WOZ belasting, leges en toeristenbelasting gelijk laten, dan houden we ons zelf voor de gek. Wij willen de inkomsten hieruit met de inflatiecorrectie (2,45%) laten stijgen. Bij de WOZ  levert dit € 62965,- op, bij de legesverordeningen en  toeristenbelasting het een kleine € 10.000,- .

De hondenbelasting ( € 55.000,-) is een belasting waarvan we als raad al eens beslist hebben dat die uit de tijd van de hondenkarren komt. Dus niet meer innen lijkt ons.


Onvoltooide projecten


De gemeenschap in Meeden heeft het afgelopen seizoen het zwembad in handen genomen. Daar is een gemeenschapszin die dit mogelijk maakt. Geweldig. De gemeente heeft het zwembad in 2013 nog één maal van een beperkte bijdrage voorzien. De gemeenschap heeft met vrijwilligers de zaak draaiende gehouden. Zij wil dit in de toekomst ook graag blijven doen. De rapportage van dit seizoen is nog niet bekend. Jammer. We willen dit geweldige initiatief niet dood laten bloeden, maar een voorbeeld voor de andere dorpen laten zijn.


De Heemtuin kreeg ook dit jaar voor het laatst een bijdrage van de gemeente. Het haalbaarheids onderzoek is door het College zonder argumentatie als onvoldoende gekwalificeerd. Zelf kwam het College  met een bijzonder karige kadernotitie. Met de stichting Menterheem zal er verder aan de toekomstplannen gewerkt moeten worden. Voor het realiseren van de plannen willen we geld reserveren. Je gaat geen oude schoenen weggooien voor je nieuwe hebt.


De sport moest in 2013 bezuinigen. Minder sportvelden, meer zelf doen. In 2013 is het er nog niet van gekomen de plannen moesten nog doorgerekend worden door de gemeente. Afspraken moeten nog geconcretiseerd worden. Ook daar willen wij ruimte op de begroting om losse einden aan elkaar te kunnen knopen.


Wat opvalt bij de drie hierboven genoemde projecten is dat pogingen van de dorpscoöperatie Meeden, de stichting Menterheem, de diverse sportverenigingen en dorpshuisbesturen om met het College in gesprek te komen over de ideëen die ze hebben om de bezuiningen in te vullen door eigen inspanningen, steeds stranden. Je zou kunnen zeggen ze worden aldoor met een kluitje in het riet gestuurd. Meer waardering en facilitering vanuit het College zou wel op zijn plaats zijn.


Leefbaarheid


De leefbaarheid wordt in hoge mate bepaald door de saamhorigheid in de verschillende dorpen. De sportverenigingen, de aanwezigheid van een ontmoetingsplaats als een dorpshuis, de mogelijkheden om de kinderen dichtbij naar opvang of school te brengen, de recreatie mogelijkheden. Ook een supermarkt en een bibliotheek achten we van groot belang. Wij vinden dan ook dat deze zaken in stand gehouden moeten worden. De gemeente moet daarin een enthousiasmerende en een ondersteunende rol in spelen.


Bezuinigingen


De begroting van 2013 stond in het teken van bezuinigen. Subsidies verdwenen of verminderden.

Op onderhoud van wegen en openbaar groen is sterk bezuinigd. Daarmee wordt de leefbaarheid nu en ook in de toekomst aangetast. Daardoor zal de te verwachten krimp erger toe gaan slaan.

Bij de vorige begroting is vooral gekeken naar bezuinigingen bij anderen. Nu is het tijd om in de eigen organisatie bezuinigingsdoelen te stellen. Zo maken we ruimte op de begroting om zaken die de leefbaarheid direct beïnvloenden toch in stand te houden, dorpshuizen, zwembaden, scholen, Heemtuin enz.

Posten waaraan wij denken:

* Bestuur € 2,43 miljoen.

Het vorige jaar is nog een extra bedrag van ruim € 1,2 miljoen voor bestuurlijke ontwikkeling uitgetrokken.

* Sociale voorzieningen € 5,20 miljoen

De op één na beste sociale dienst moet toch ook in staat zijn mensen ergens onderdak te brengen. Wat in Vlagtwedde en Bellingwolde kan moet ook in Menterwolde kunnen.

Op beide een bezuiningingsdoelstelling van 1% levert een begrotingsruimte op van ruim € 75.000,-

* De passantenhaven in Zuidbroek kende jaren lasten van rond de € 20.000,- Vorig jaar werden ze ineens fors verhoogd naar bijna € 35.000,- en nu staat er € 33.000,- voor begroot. Wij willen de lasten hiervan bevriezen op € 20.000,- .


De complete algemene beschouwingen van Kritisch Menterwolde zijn hier te vinden.